Ładuję...

 

SKB ul. Skromna 153 80-180 Kowale tel. +48 58 766 48 68

Strefa Kamienia ul. Chwaszczyńska 72 81-571 Gdynia tel. +48 58 766 48 68

Regulamin

Informacja o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.strefakamienia.com prowadzony jest przez SKB Waldemar Czuba, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP5930006531, REGON 192061136. e-mail sklep@strefakamienia.com nr telefonu
602 440 700.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.strefakamienia.com są przetwarzane przez SKB Waldemar Czuba z siedziba ul. Skromna 153, 80-180 Kowale.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji umowy

- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.strefakamienia.com

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.sklep.kostkabrukowa.com.pl. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie www.sklep.kostkabrukowa.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Przy każdym produkcie opisujemy dokładnie, czego dotyczy cena (kg/m2/tona).

Zamówienia
Sklep internetowy www.sklep.strefakamienia.com umożliwia Klientom:

- składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym .

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez www.sklep.kostkabrukowa.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Minimum zakupowe to 1m2/25kg/tona/1kg.

Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.strefakamienia.com dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Przesyłki są wysyłane spedycją, korzystamy z kilku firm kurierskich, min.: DHL, Siódemka.
1. 26 zł brutto - wysyłka 1 sztuki worka (waga do 25kg)
2. 170zł brutto - wysyłka na palecie do 950kg
3. wielokrotność punktu 2 - wysyłka na palecie powyżej 951 kg.
- MINIMUM zakupowe 1m2 lub 1 worek (waga 25kg).
UWAGA: powyżej 10 ton istnieje możliwość negocjacji cen (prosimy o kontakt telefoniczny)!

Wysyłka tylko na terenie Polski.

Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, SKB Waldemar Czuba zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar dokonywana jest przez Klienta, przed wydaniem towaru Klientowi lub gotówką przy odbiorze własnym.

Możliwe formy płatności:

- przelew zwykły na rachunek bankowy nr 82 1240 1268 1111 0010 1032 8058;

 - z góry przez PayU;

- gotówka (w przypadku odbioru własnego);

Zwrot towaru przez konsumenta:

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie nazwy towaru. Nazwa towaru powinna być opisana w widocznym miejscu na przesyłce.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsument ponosi koszty transportu związane ze zwrotem towaru.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia, konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

SKB Waldemar Czuba nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.strefakamienia.com

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa SKB Waldemar Czuba Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym SKB Waldemar Czuba wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego .

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży .

Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Konsument ponosi koszty transportu związane ze zwrotem towaru. w przypadku zasadności reklamacji, SKB Waldemar Czuba zwraca koszt odesłania reklamowanego towaru. .

Postanowienia końcowe

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

SKB  Waldemar Czuba ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.strefakamienia.com możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.strefakamienia.com

Regulamin Sklepu Internetowego SKB Waldemar Czuba nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 


                                                               ....................., dnia............. 20….. r.         (miejscowość oraz data)  

DRUK REKLAMACJI

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji.
 Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

1. Dane Klienta (wypełnia Klient)  Imię i nazwisko………………………………………………………………………………  Adres: ………………………………………………………………………………………...………….............................. 

(Kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, nr mieszkania) Telefon ………………………………..... E-mail …………………………………………………......
Numer konta bankowego …………………………………………………………………………......    (wykorzystane przypadku zwrotu pieniędzy za wadliwy Produkt)

2. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)  Produkt …………………………………………………  Data zakupu ……………………..…….……......

 Opis wady/ przyczyna reklamacji ……………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)

[ ] wymiana na nowy  

[ ] zwrot zapłaconej ceny 

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wybór żądania należy do reklamującego.    

................................................................................................... (Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)


4. Warunki składania i uznania reklamacji Klienta: 
a) Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu. 
b) Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

5. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji:  

Data otrzymania reklamacji  ………………………………..............................   

Pieczątka i podpis Sprzedawcy.............................................................

Data rozpatrzenia reklamacji:……………………………………........................ 

Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących powodów:
..............................................................................................................